5-Pack & Ashtray Free With Select Montecristo Boxes!

Buy any box of Montecristo Classic, Montecristo Pilotico Pepe Mendez, and Montecristo Platinum Series, get 5 Montecristo cigars plus an ashtray, valued at $88.90, absolutely free! You'll get 1 Montecristo Classic Toro, 1 Montecristo White Series Toro, 1 Montecristo Double Corona, 1 Montecristo Platinum Toro, and 1 Monte by Montecristo Toro.